งานวิจัยที่ 4

                               วิทยานิพนธ์

 

 

 

                                                    เรื่อง

 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

         เรื่อง  ความน่าจะเป็น  ระหว่างกลุ่มที่สอนโดยการคัดสรรกลวิธีการสอน

                                  กับการสอนแบบอธิบายและแสดงเหตุผล

               โรงเรียนพนมสารคราม  พนมอดุลวิทยา  จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

      

                                               โดย

 

                                  นายวรวิทย์     พาลพ่าย

 

 

                                                     เสนอ

                   บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     เพื่อความสมบูรณ์แห่งปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

             ( ศึกษาศาสตร์-การสอน )  ..2541

 

 

 

 

 

                                 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง  ความน่าจะเป็น ระหว่างกลุ่มที่สอนโดยการคัดสรรกลวิธีการสอนกับการสอนแบบอธิบายและแสดงเหตุผล  โรงเรียนพนมสารคาม  พนมอดุลวิทยา  จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

                                    ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 

1.   เป็นแนวทางสำหรับครูคณิตศาสตร์ในกลนำกลวิธีการสอนไปปรับปรุงการการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.   เป็นแนวทางในการทำวิจัยในเนื้อหาเรื่องอื่นๆ ของคณิตศาสตร์ต่อไป

 

 

                              ขอบเขตของการวิจัย

 

1.   กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนพนมสารคาม  พนมอดุลวิทยา  อำเภอพนมสารคราม  จังหวัด ฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2540

2.   เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยคือ  เรื่อง  ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงศึกษาธิการ

3.   ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่

 

3.1   ตัวแปรอิสระได้แก่การสอนของครูซึ่งมีสองวิธีคือ  กลุ่มที่สอนโดยการคัดสรรกลวิธีสอน  กับกลุ่มที่สอนแบบอธิบายและแสดงเหตุผล

3.2   ตัวแปรตาม  ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค 012  เรื่อง  ความน่าจะเป็น  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

                     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 

1.   แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง  ความน่าจะเป็น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำหรับสอนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  โดยใช้เวลาสอนกลุ่มละ  10 คาบ

2.   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง  ความน่าจะเป็น  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำหรับใช้ทดสอบหลังเรียนกับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  จำนวน 1 ฉบับ  ซึ่งมีค่าดัชนีความเที่ยง ( reliability ) เป็น 0.76

 

                                 ดำเนินการวิจัย

 

1.   ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่

           

1.1   แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง  ความน่าจะเป็น

1.2   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

เรื่อง  ความน่าจะเป็น

 

2.   ผู้วิจัยทำการรวบรวมคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2540 รายวิชาคณิตศาสตร์ ค011 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  และนำมาทดสอบค่าเฉลี่ยโดยใช้  pooled variance t-test เพื่อศึกษาความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียน

3.   ผู้วิจัยดำเนินการสอนเรื่อง  ความน่าจะเป็น  แก่กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยตนเอง  กลุ่มละ  10 คาบ คาบละ  50 นาที

4.   หลังการสอนเนื้อหาทั้งหมดแล้ว  ผู้วิจัยได้ทำการสอบโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง  ความน่าจะเป็น  กับนักเรียนทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  โดยเวลากลุ่มละ 50 นาที

5.   นำผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทั้งสองกลุ่มมาเปรียบเทียบกันโดยใช้  pooled variance t-test

 

 

 

                        ผลการวิจัย 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง 

ความน่าจะเป็น  ของกลุ่มที่สอนโดยการคัดสรรกลวิธีการสอนสูงกว่ากลุ่มที่สอนแบบอธิบายและแสดงเหตุผล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

 

   

 

 

Advertisement
 
 
Today, there have been 1 visitors (8 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=