งานวิจัยที่ 3

งานวิจัย

 

                                                    เรื่อง

 

การสอซ่อมเสริมโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง  การประยุกต์อนุพันธ์ในการเขียนกราฟ

 

 

 

                                                 โดย

 

 

                                       นางสาว  มาริสา   มัยยะ

 

 

                                                     เสนอ

 

                     บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   เพื่อความสมบูรณ์แห่งปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

             ( ศึกษาศาสตร์-การสอน )..2544

 

 

 

 

 

 

 

 

                            วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 

      เพื่อการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับการสอนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในวิชาแคลคูลัส  1 เรื่อง  การประยุกต์อนุพันธ์ในการเขียนกราฟ

 

                                             ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 

1.    ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการสอนซ่อมเสริมในเรื่อง  การประยุกต์อนุพันธ์ในการเขียนกราฟ  ที่มีประสิทธิภาพ

2.    นิสิตที่มีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องการประยุกต์อนุพันธ์ในการเขียนกราฟ  ถึงเกณฑ์ 60% หลังจากการเรียนซ่อมเสริมด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์

3.    ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการสอนซ่อมเสริมวิชาแคลคูลัส   ซึ่งสามารถช่วยให้ผลสำฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส  I  ของนิสิตสูงขึ้น

  

                                           ขอบเขตของการวิจัย

 

             1.  กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้   คือ  นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาแคลคูลัส I ในภาคแรกปีการศึกษา  2543

              2.  การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉาะเนื้อหาการประยุกต์อนุพันธ์ในการเขียนกราฟ

         3.  ตัวแปรที่ปรึกษาในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่

                     3.1  ตัวแปรต้น  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการสอนซ่อมเสริม

                     3.2  ตัวแปรตาม   ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียน  เรื่องการประยุกต์อนุพันธ์ในการเขียนกราฟ

 

 

 

 

 

                                     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 

                1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง   การประยุกต์อนุพันธ์ในการเขียนกราฟที่มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่0.02 ขึ้นไป  และค่าดัชนีความง่าย 0.20-0.80

           2.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการสอนซ่อมเสริมเรื่อง  การประยุกต์อนุพันธ์ในกราฟการเขียน  ซึ่งมีประสิทธิภาพ  81.43/86

 

                            วิธีดำเนินการวิจัย

1.   วิเคราะห์สาเหตูที่ทำให้นิสิตมีผลการเรียนต่ำในเรื่อง  การประยุกต์อนุพันธ์ในการเขียนกราฟ

2.   สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน

3.   สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการสอนซ่อมเสริม เรื่อง  การประยุกต์อนุพันธ์การเขียนกราฟ

4.   ตรวจคุณภาพของบทเรียนโดยนำบทเรียนที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยตรวจสอบเนื้อหาและโครงสร้างของบทเรียน  แล้วผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไข

5.   นำบทเรียนไปทดลองกับนิสิตไม่ใช่ตัวอย่าง  จำนวน 5 คน  โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ต่อ 1 คน เพื่อรวบรวมข้อบกพร่องที่เกิดจากการใช้บทเรียนมาปรับปรุงบทเรียนอีกครั้ง

6.   นำบทเรียนที่แก้ไขแล้วกับนิสิตไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จำนวน 1 คนเพื่อรวบรวมข้อบกพร่องที่เกิดจากการใช้บทเรียนมาปรับปรุงบทเรียน

7.   นำบทเรียนที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง  จำนวน 20 คนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง  ต่อ 1 คนเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์  60% ที่ตั้งไว้

8.   นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์  เพื่อสรุปผล

 

 

                                                     ผลการวิจัย

1.      จากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนซ่อมเสริม  โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การประยุกต์อนุพันธ์ในการเขียนกราฟ  โดยใช้บททดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  พบว่านิสิตได้คะแนนสูงถึง  60%  ที่ผู้วิจัยกำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01

2.      การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เพื่อการสอน ซ่อมเสริม  เรื่อง  การประยุกต์อนุพันธ์ในการเขียนกราฟ  พบว่ามีบทเรียนมีประสิทธิภาพ   81.43/86

 

 

 

 

  

 

Advertisement
 
 
Today, there have been 1 visitors (17 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=