งานวิจัยที่ 2

งานวิจัย

 

เรื่อง   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่  โดยใช้สื่อประสมกับการสอนแบบปกติ

 

 

 

 

                                           โดย

 

                        นายไพโรจน์  สุขวิสัยพานิช

 

 

 

 

                                         เสนอ

 

                    บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       เพื่อปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ( ศึกษาศาสตร์-การสอน )

                            ..2539

 

 

 

 

 

 

 

                                    วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่  ที่เรียนโดยการใช้สื่อประสมกับการเรียนการสอนแบบปกติ

 

                                     ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยคาดว่าจะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้

 

1.    เพื่อเป็นแนวทางสำหรับครูในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเรื่องสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่

2.    เป็นแนวทางสำหรับครูในการพัฒนารูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร์

 

                                ขอบเขตของการวิจัย

 

1.    กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2538

2.    เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ที่ใช้สอนคือเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ค 046 ประกอบด้วย

2.1   กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

2.2   แฟกทอเรียล  n

2.3   วิธีเรียงสับเปลี่ยน

2.4   วิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่ไม่แตกต่างกันทั้งหมด

2.5   วิธีจัดหมู่

 

 

 

 

วิธีดำเนินการวิจัย

 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนดังนี้

 

1.   ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.   กลุ่มประชากรเป้าหมาย

3.   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

4.   การเก็บรวบรวมข้อมูล

5.   การวิเคราะห์ข้อมูล

 

 

                           ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตร จุดประสงค์ และคำอธิบายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศักราช 2524 ฉบับปรับปรุง  .. 2533  ในเรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์วิธีการสอนและการใช้สื่อการเรียนการสอน ศึกษางานวิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อประสม  และการสอนแบบอธิบายและแสดงเหตุผล

 

 

                            กลุ่มประชากรเป้าหมาย

 

กลุ่มประชากรเป้าหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณดุสิต กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2538 ที่เรียนรายวิชา ค 046 จำนวน 2 ห้องเรียน

 

 

 

 

                              เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 

1.   แผนการสอนเรื่อง  วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา ค 046 ซึ่งประกอบด้วยวิธีสอนโดยใช้สื่อประสมกับการสอนแบบปกติทั้งหมด 14 คาบ  คาบละ  50 นาที

2.   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง  วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา ค046  เป็นแบบทดสอบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ

 

                           วิธีดำเนินการวิจัย

 

1.    การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง  วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนในวิชา ค 046 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2.    รวบรวมคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2538 รายวิชา ค 045 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  แล้วนำมาทดสอบคะแนนเฉลี่ยโดยใช้  pooled variance t-test  เพื่อศึกษาความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียน

3.    ดำเนินการสอนเรื่อง  วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่  กับกลุ่มทดลองโดยการใช้สื่อประสมและผู้วิจัยเป็นผู้สอนเอง

4.    ดำเนินการสอนเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่  กับกลุ่มควบคุมโดยวิธีสอนแบบปกติและผู้วิจัยเป็นผู้สอนเอง

5.    เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองสอนแล้วให้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ฉบับเดียวกัน

6.    นำคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้  pooled variance t-test

 

 

 

                       ผลการวิจัย

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่  โดยใช้สื่อประสมกับการสอนแบบปกติไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

 

Advertisement
 
 
Today, there have been 1 visitors (15 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=