Title of your new page

                                วิทยานิพนธ์

 

                           

เรื่อง    การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์  ระหว่างการเรียนเป็นกลุ่มโดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรม  เอกสารแนะแนวทางการเรียนรู้จากครู  โรงเรียนสารวิทยา  กรุงเทพมหานคร

 

 

 

                                                  โดย

 

                             ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา   จงสืบสุข

 

 

 

                                                   เสนอ

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อความสมบูรณ์แห่งปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

( ศึกษาศาสตร์-การสอน )  ..2542

 

 

 

 

 

 

 

                              วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์  ระหว่างการเรียนเป็นกลุ่มโดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรมเอกสารแนะแนวทางและการเรียนจากครูของนักเรียนจากครูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร

 

                              ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.   ได้บทเรียนแบบโปรแกรมและเอกสารแนะแนวทาง เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์

2.   เป็นแนวทางสำหรับครูคณิตศาสตร์ในการนำบทเรียนแบบโปรแกรมและเอกสาร แนะแนวทางและมาประยุกต์กับการเรียนเป็นกลุ่มเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

3.   เป็นแนวทางให้ครูคณิตศาสตร์สร้างบทเรียนแบบโปรแกรมและเอกสารแนะแนวทาง

 

                        ขอบเขตของการวิจัย

1.   กลุ่มประชากรเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค 012 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2541

2.   เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการวิจัย เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ

3.   ตัวแปรที่ใช้ในกาวิจัย  คือ

3.1      ตัวแปรอิสระ  ได้แก่การเรียนของนักเรียนมี 3 วิธี  คือ

3.1.1การเรียนเป็นกลุ่มโดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรมเส้นตรง

3.1.2การเรียนเป็นกลุ่มโดยใช้เอกสารแนะแนวทาง

3.1.3การเรียนจากครู

       

3.2      ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค 012 เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์

3.3      ตัวแปรร่วม  ได้แก่ คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2541

4.   การวิจัยครั้งนี้ไม่คำนึงถึงเพศ  อายุ สภาพเศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อมของนักเรียน

 

                          วิธีวิจัย

                             กลุ่มประชากรเป้าหมาย

กลุ่มประชากรเป้าหมาย  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค 012 ภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2541 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร จำนวน 9 ห้องเรียน

                                         กลุ่มตัวอย่าง

                      กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนคณิตศาสตร์ ค 012 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2541 จำนวน 3 ห้องเรียน ห้องละ36 คน ซึ่งทำการกลุ่มโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่มทดลอง 2 ห้องเรียน กลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน ดังนี้

              กลุ่มทดลองที่ 1 เรียนเป็นกลุ่มละ 6 คน โดยเรียนจากบทเรียนแบบโปรแกรมชนิดเส้นตรงที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

                     กลุ่มทดลองที่ 2เรียนเป็นกลุ่มละ 6 คน โดยเรียนจากเอกสารแนะแนวทางที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

                      กลุ่มควบคุม นักเรียนในกลุ่มตัวอย่างเรียนจากครู

 

เครื่องมือทีใช้ในการวิจัย

1.   แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์

2.   บทเรียนแบบโปรแกรม เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์

3.   เอกสารแนะแนวทาง  เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์

4.   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์  มีค่าความเที่ยง 0.81 ค่าดัชนีความง่ายอยู่ระหว่าง 0.58-0.80 และค่าดัชนีอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.23-0.56

วิธีดำเนินการวิจัย

1.   สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการสอน บทเรียนแบบโปรแกรมเอกสารแนะแนวทาง  และบททดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

2.   การทำการทดลอง  ผู้วิจัยรวบรวมคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2541 วิชาคณิตศาสตร์ ค011ของทั้งสามกลุ่ม  เพื่อคะแนนที่ได้เป็นตัวแปรร่วม

3.   ดำเนินการทดลองตามแผนการสอน เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์   โดยวิจัยสอนกลุ่มควบคุม  ส่วนกลุ่มทดลองที่ 1และกลุ่มทดลองที่ 2 ผู้วิจัยได้แบ่งนักเรียนออก เป็นกลุ่มย่อยแบบคละความสามารถกลุ่มละ 6 คน แล้วให้กลุ่มทดลองที่ 1 เรียนจากบทเรียนโปรแกรม  และกลุ่มทดลองที่ 2 เรียนจากเอกสารแนะแนวทาง

4.   เมื่อทดลองสอนจบแล้วให้กลุ่มตัวอย่างที่สามทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ โดยใช้เวลากลุ่มละ 90 นาที

5.   นำคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ปลายภาคเรียนที่1 และคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ ของทั้งสามกลุ่มมาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม

ผลการวิจัย

 

1.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์  ของการเรียนเป็นกลุ่มโดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรมชนิดเส้นตรงกับการเรียนจากครูแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์  ของการเรียนเป็นกลุ่มโดยใช้เอกสารแนะแนวทางกับการเรียนจากครู แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง  ความรู้เบื้องตนเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์  ของการเรียนเป็นกลุ่มโดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรมชนิดเส้นตรงกับการเรียนเป็นกลุ่มโดยใช้เอกสารแนะแนวทางไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

                                       

 

        

 

Advertisement
 
 
Today, there have been 1 visitors (1 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=